تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر برشدت مصرف انرژی به تفکیک بخش های اقتصادی ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TOROUD04_041

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در این مقاله با استفاده از شاخص لاسپیرز، مصرف انرژی کل برای به تفکیک سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت مورد به سه اثر تولیدی، ساختاری و شدتی تجزیه می شود. همچنین عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. در تخمین توابع شدت انرژی، مدل به کمک داده های سری زمانی سالانه طی سال های1389-1353 و مبتنی بر تکنیک خودرگرسیون با وقفهی گسترده برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی حاکی از آن است که با افزایش فعالیت هایاقتصادی در بخش صنعت و خدمات، تولید کالاهای انرژیبر افزایش می یابد. در بحث تجزیه مصرف انرژی نتیجه گرفته می شود که اثر ساختاری نسبت به دو اثر تولیدی و شدتی کمترین تاثیر را بر افزایش مصرف انرژی طی دوره ی موردنظر داشته است و همین طور در تجزیه شدت انرژی اثر ساختاری تاثیر ناچیزی را در افزایش روند شدت انرژی کل داشته است

Keywords:

Authors

رضا محسنی

استادیار، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

رسام مشرفی

استادیار، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،

محمدصابر گنجی فرد

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،