پیش بینی تغییرات دما و بارش ایستگاه شهرکرد طی دوره آماری 2046 تا 2065 با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدلLARS-WG

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_106

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از بزرگترین چالش های انسان در قرن بیست و یکم است که میتواند اثرات شدیدی بر منابع آب، کشاورزی، انرژی و گردشگری داشته باشد و از جمله مسایلی هستند که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان رابه خود جلب کرده اند. یکی از روش های معتبر برای بررسی پدیده تغییر اقلیم،استفاده از مدل های گردش عمومی جو (GCM) است. شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از این رو،از مولدهای هواشناسی برای ریز مقیاس کردن استفاده می شود ،با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی و مولدهای هواشناسی،می توان اقلیم منطقه را شبیه سازی نمود،در این پژوهش، داده های خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در ایستگاه شهرکرد ریز مقیاس شد نتایج حاصل از آن در دوره پایه 1995 - 2014 و دوره آینده 2046 - 2065 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج×نشان داد که میانگین دما با در نظر گرفتن سناریوی A1B، 1/76 درجه سلسیوس، سناریوی A2، 1/84 درجه سلسیوس و با در نظر گرفتن سناریوی B1، 1/55 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان از افزایش % 7/7 بارش در سناریوی A1B، % 14 بارش در سناریوی A2 و % 5/9 در سناریو B1 در دوره 2046 - 2065 دارد.

Keywords:

Authors

جواد غفاری گوشه

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

حسین صمدی بروجنی

دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

عباس غفاری گوشه

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه کاشان