مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPP-28-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

بروز و طغیان کنه تارتن بادام در سال های اخیر و افزایش سمپاشی های بی رویه علیه آن در باغ های بادام منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری موجب افزایش هزینه های تولید، ایجاد مقاومت در جمیت آفت، تخریب محیط زیست و از بین رفتن دشمنان طبیعی کنه ها و سایر آفات مهم بادام گردیده است. در این آزمایش چهار نوع کنه کش برموپروپیلات، هگزی تیازوکس، فنازاکویین و فن پیروکسی میت استفاده گردیدند. آزمایش های زیست سنجی با استفاده از پوره های سن دوم و زیست سنجی ها به روش سطح آلوده به ماده سمی و با استفاده از برگ های غوطه ور در محلول های سمی انجام گردید. برگ ها درون پتری دیش های (با قطر9/8 سانتی متری) کف پوش شده با پنبه آبدار قرار داده شده و روی هر برگ 15 عدد پوره سن دوم با استفاده از قلم موی خیلی نرم منتقل گردید. پتری ها در انکوباتور با دمای cº1 ± 25، رطوبت نسبی 5± 55 درصد و دوره روشنایی (L:D) 14:10 قرار داده شده و مرگ و میر کنه ها بعد از 24 ساعت ثبت گردید. نتایج نشان داد که در بین کنه کش های استفاده شده، فن پیروکسی میت با LC50 برابر با 0/814 بیشترین سمیت و بروموپروپیلات با 6/29 کمترین سمیت را داشت. در شرایط مزرعه چهار کنه کش فوق به همراه شاهد (آب پاشی) برای کنترل کنه تارتن بادام مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه برداری یک روز قبل، 3 ، 7 و14 روز پس از سمپاشی صورت گرفت. برای آماربرداری 15 عدد برگ از هر درخت به طور تصادفی انتخاب و تعداد کنه های موجود در سطح بالایی و زیرین هر برگ شمارش گردید. مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که سموم مورد مطالعه تاثیر مناسبی در کنترل کنه تارتن بادام داشتند.

Authors

زریر سعیدی

استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

فرشید شبانی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات استان چهار محال و بختیاری

سید حبیب الله نوربخش

استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

علیرضا نعمتی

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد