توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,307

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_132

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت موضوع توصیفی (میدانی) می باشد. بر اساس جدول تعیین حجمنمونه کرجسی مورگان تعداد 254 خانوار را به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته35 سوالی با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفادهشده است . روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. روش توصیفی، اطلاعات و داده هایخام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودار های آماری نشان داده خواهد شد. درقسمتاستنباطی، از آزمون کملوگروف- اسمیرنوف استفاده شده است با توجه نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برابر یافته های جدول شماره 5 - 4 ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین توانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان 395 / 0 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، میتوان گفت که بین توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان رابطه همبستگیمتوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 001 / 0 برآورد گردیده است،چون کوچکتر از 01 / 0 است این میزانهمبستگی در سطح اطمینان 99 / 0 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. و چون سطح معنی دار 0/05 می باشد فرضیه نرمال میباشد و لذا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

Keywords:

توانمند سازی , بافت های فرسوده شهری , شهرستان دلفان

Authors

صفی کرمیان کنگاوری

کارشناس ارشد عمران ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

علی عینی فرد

کارشناس مهندسی عمران شهرستان دلفان

امیر شیخیان

کارشناس مهندسی عمران ، کارمند اداره راه شهرستان دلفان