بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در بازشدگی تدریجی با صفحات مستغرق

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 520

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CASGC01_068

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

پرش هیدرولیکی از نوع جریانهای متغیر سریع بوده که در مواقعی که جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی تغییر حالت میدهد، ایجاد میشود. همچنین حوضچههای توانآرامش را می قسمت کوتاهی از یک کانال دانست که به صورت سازه های خاص در انتهای سرریزها و هر منبع دیگری که جریان فوق بحرانی ایجاد میکند برای کنترل پرش هیدرولیکی ساخته می-شوند و هر چه طول و ارتفاع آنها کوتاه تر باشد از نظر اقتصادی مناسب تر خواهند بود. در این پژوهش با انجام 48 آزمایش در چهار دبی مختلف و عدد فرود در محدوده 4/80و 8/52تاثیر سه حالت چیدمان صفحات مستغرق در یک بازشدگی کانال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این موضوع بودند که استفاده از صفحات مستغرق و بازشدگی تدریجی در کانال موجب کاهش عمق ثانویه پرش تا 72/48 درصد و کاهش طول پرش تا حدود 89/33 شود.در صد می همچنین افزایش تنش برشی بستر را نیز در پی دارد.

Authors

حدیثه صدیقی هرسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهرکرد

مهدی اسدی آقبالاغی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد