طراحی دانشکده هنر و معماری با رویکرد شفافیت و تداوم فضا در معماری ایرانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,469

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES02_045

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

دانشکده قلب نظام اطلاع رسانی و آموزش یک جامعه است؛ گردآورنده تلاش های آموزشی، فرهنگی، ادبی،علمی و فنی بشری است و با توجه به جایگاه محوری آن در تمدن کنونی شهرنشینی و در عین حال،حفظ میراث دیروز، نقشی فعال در شکل دادن به بسترهای آموزشی و فرهنگی هر جامعه ای دارد. در اینمیان، دانشکده هنر و معماری مکانی است که نمود هنر و صنعت بر پایه ی نظریات بنیادین معماریاست، این دانشکده، در برگیرنده افراد خلاق و با استعدادی از جامعه است که در راستای باورها، اعتقاداتو فرهنگ زمانه به تغییر جامعه به سوی فردای متعالی فعالیت دارند؛ از اینرو، طراحی ساختار فضایی ایندانشکده بر مبنای اصول بنیادین معماری ایرانی می تواند به ارتقای ابعاد فیزیکی و روانی کاربران کمککرده و همچنین در جهت احیای ارزشهای معماری کهن ایرانی، بر شفافیت و تداوم فضایی منطبق براصول معماری ایرانی تاکید نماید؛ از اینرو، پژوهش حاضر با روش کیفی و هدف کلی احیای هویت واصالت روح معماری ایرانی در طراحی یک دانشکده نوین معماری در شهر کرمانشاه که مهد تمدن و تاریخ سنتی ایرانی است پرداخت. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی و با فنپیمایشی انجام گرفت. بدین منظور، از طریق پیمایش داده ها، بررسی نمونه ها و مدارک کتابخانه ای به موضوع طراحی و رویکرد آن پرداخته شد که پس از بررسی تطبیقی یافته ها و نتایج داده ها به تحلیل کیفی و محتوایی و تفسیر یافته ها در حول موضوع اقدام گردید که در نهایت پس از ارزیابی، آنالیز و رویکرد به ایده های اولیه طرح و آلترناتیوها، بهینه ترین گزینه انتخاب و منجر به شکل گیری طرح نهایی شد.شد.

Keywords:

دانشکده هنر و معماری , شفافیت , تداوم فضا , معماری ایران

Authors

سارا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

محمدعلی زرافشانی

عضو هیات علمی گروه معماری، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران