تاثیر نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,477

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_236

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دو مفهوم اساسی در مفاهیم مالی هستند. این دو مفهوم نقش کلیدی درصحنه کسب و کار جهانی ایفا میکنند. شناسایی رابطه این دو باعث میشود که سرمایهگذار بتواند ریسک سرمایه گذاری خود را حداقل کند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پساندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت ببخشد. همچنین نرخ ارز از عوامل اثرگذار بر شاخص سهام است که همواره مقادیر آن در دامنههایی متفاوت، در حال تغییر و نوسان است. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساختهای سرمایهگذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد. هدف از این مقاله بررسی سوابق پژوهش در زمینه نرخ ارز و شاخص سهام است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و شاخص سهام توافق عمومی وجود ندارد.

Authors

داریوش فرید

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

سیدعلی حسنی خضرآباد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی