بررسی عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دو لوله ای حاوی نوار تابیده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 480

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_089

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

این مطالعه، به بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آب، در یک مبدل حرارتی دو لولهای حاوی نوار تابیده پرداخته است. نوارهای تابیده مورد بررسی دارای هندسههای متفاوت بوده که عبارتند از: نوار تابیده ساده (با نسبت پیچش مختلف) و نوار تابیده با برش V شکل (با دو نسبت مختلف عمق برش و پهنای برش). شبیهسازی مسیله را با استفاده از نرمافزار محاسباتی انسیس - فلوینت انجام داده که در آن جریان مورد مطالعه به صورت سه بعدی و محدوده رینولدز مورد بررسی از 4000 تا 12000 است. این مطالعه معادلات ناویر – استوکس را با استفاده از الگوریتم سیمپل حل کرده و از مدل آشفتگی کا - اپسیلون جهت شبیهسازی اغتشاش در جریان استفاده کرده است. بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده با روابط تجربی موجود نشان داد که شبیهسازی از دقت خوبی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که استفاده از هر نوع نوار تابیده، انتقال حرارت را نسبت به لوله خالی افزایش داده است که در این بین نوار تابیده ساده با کوچکترین نسبت پیچش، بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر نوارهای مورد مطالعه از خود نشان داده است

Authors

علی برزگراسکویی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

داوود جلالی وحید

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند