بررسی بودجه و بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن در پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 618

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEMCNF01_103

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در پژوهش حاضر به بودجه و بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن در پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که زیر نظر وزارت کار و امور (رفاه) اجتماعی است پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است و انجام آن با استدلال های استقرایی – میدانی است، به منظور گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه 5 گزینه ای لیکراتی استفاده شده است که پاسخ دهندگان می بایست به یکی از این گزینه ها پاسخ دهند. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون T و فریدمن ؛ آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که از عوامل بودجه ریزی عملیاتی؛ برنامه ریزی های راهبردی و عملکرد، تخصیص بهینه منابع، تعریف روشن محرک های هزینه، ارتباط مناسب بین بخش های ستادی و عملیاتی، آشنایی کارکنان مالی با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، از عوامل مهم و تاثیرگذار در حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت ازنظر آزمودنی ها عوامل موردبررسی بر بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن ها بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سطحی قرار دارد که ارتباط مناسب بین بخش های ستادی و عملیاتی بیشترین تاثیر و برنامه ریزی های راهبردی و عملکرد، از کمترین تاثیر بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی را دارد.

Authors

مهدی میرزایی نظام آباد

دکتری تخصصی حسابداری و استادیار موسسه آمورش عالی آفاق ارومیه؛

ابراهیم قدیم خانی

کارشناسی ارشد رشته حسابداری موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ،