بررسی رابطه بین حمایت سرپرست، عدالت سازمانی و زمینه های شغلی با ماندگاری کارکنان اموزش و پرورش شهر تهران در سال1396

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 499

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERTEGHA01_068

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه حمایت سرپرست، عدالت سازمانی و زمینه های شغلی با ماندگاری کارکنان اموزش و پرورش شهر تهران است. جامعه این پژوهش شامل 416 نفر بوده است. نمونه آماری مناسب برای این پژوهش بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 0/05، تعداد 200 نفر محاسبه شد. ازاین رو، به منظور گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهش بین 200 نفر از کارکنان اموزش و پرورش شهر تهران توزیع و پس از تکمیل آن جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ...) و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که همبستگی بین شاخص ها و ماندگاری نیروی انسانی در شاخص عدالت سازمانی رتبه اول و پس از آن شاخص های حمایت سرپرست و زمینه شغلی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین از منظر افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی، شاخص زمینه شغلی در رتبه اول و پس از آن شاخص های حمایت سرپرست و عدالت سازمانی قرار دارند.

Authors

فرشته پاشاه

ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن