تاثیر پارامترهای فرآیند بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش نانوساختار آلومینا در روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 595

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_170

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پوشش نانو ساختار آلومینا روی آلومینیوم با استفاده از جریان پالسی مستقیم در الکترولیت قلیایی تنگستاتی توسط فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای الکتریکی از جمله جریان و چرخه کاری بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطح پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و شناسایی فازی توسط پراش اشعه ایکس بررسی شدند. بررسی مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص ساخت که در چرخه کاری 65 % با افزایش جریان درصد تخلخل از 3/4% به 17% رسید و در چرخه کاری 35% افزایش جریان باعث افزایش درصد تخلخل از 3/4% به 6/6% شد. شناسایی فازی توسط پراش اشعه ایکس نشان داد که پوشش عمدتا از فاز α-Al2O3 تشکیل شده است. رفتار خوردگی پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به کمک آزمون پلاریزاسیون در محلول 3/5NaCl درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که در اثر افزایش جریان و چرخه کاری مقاومت به خوردگی ، حدود 1/5 برابر بیشتر شد.

Authors

مسعود مومنی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته

بنیامین یارمند

استادیار مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته

علیرضا کلاهی

استادیار مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته