حسابداری تعهدی و بررسی عوامل موثر برپیاده سازی آن در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 595

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_661

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

در پژوهش حاضر به حسابداری تعهدی و عوامل موثر بر پیادهسازی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که زیر نظروزارت کار و امور )رفاه( اجتماعی است پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است و انجام آن با استدلالهای استقرایی – میدانی است، به منظور گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه 5 گزینه ای لیکراتی استفاده شده است که پاسخ دهندگان میبایست به یکی از این گزینهها پاسخ دهند. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمونT و فریدمنx2 آزمون شده است. نتایج نشان میدهد که حمایت مدیران ارشد، تجربه کاری نیروی انسانی، تسهیل کننده بودن قوانین و مقررات، تدوین چارچوب نظری در راستای افزایش کیفیت حسابرسی و اعتبار دهی به گزارشها، روحیه همکاری و مسیولیت پذیری بین کارکنان، از عوامل موثر بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی است. همچنین با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت ازنظر آزمودنیها عوامل موردبررسی بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سطحی قرار دارد که تدوین چارچوب نظری در راستای افزایش کیفیت حسابرسی و اعتبار دهی به گزارشها بیشترین تاثیر و همچنین حمایت مدیران ارشد، از کمترین تاثیر بر پیادهسازی حسابداری تعهدی در سازمان تامین اجتماعی را دارد

Authors

مهدی میرزایی نظام آباد

دکتری تخصصی حسابداری و استادیار موسسه آمورش عالی آفاق ارومیه

ابراهیم قدیم خانی

کارشناسی ارشدرشته حسابداری موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه