بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت های تولیدی استان کرمانشاه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 355

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WOMENURSD01_030

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت های تولیدی استان کرمانشاه می باشد و به آزمون سه فرضیه می پردازد. قابل ذکر است که، پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظرهدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتمل بر مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه در سال 96 می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد 278 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه توزیع گردید. در این تحقیق درستی تمامی فرضیات مورد تایید قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مساله است که گرایش به کارآفرینی نقش مهمی در ارتقای عملکرد شرکت ها و قابلیت های بازاریابی دارد، یعنی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم،که از طریق اثر گذاری بر بهره برداری از اطلاعات قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها تاثیرگذار است.

Authors

جواد مشعشعی

گروه مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

بیژن رضایی

گروه مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران