رابطه بین سبک های تفکر با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 676

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JETP-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بود. به همین منظور از بین کلیه ی دانشجویان زن و مرد تعداد 351 نفر (163 نفر زن، 188 نفر مرد) به عنوان گروه نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و از ابزارهای اندازه گیری مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و سبک های تفکر استرنبرگ و واگنرم استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش همبستگی پیرسون و از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که بین سبک های تفکر(اجرایی و محافظه کار) با بهزیستی روانشناختی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد. ولی بین سبک های تفکر(قانونی، قضایی، آزاداندیش با بهزیستی روانشناختی دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد.

Authors

نسرین رییسی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

سیدمرتضی احمدی تبار

دانشجو دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و مدرس دانشگاه پیام نور اهواز

بهنام مکوندی

دکتری روان شناسی و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز ،ایران

صدیقه معرف زاده

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی، مدرس دانشگاه پیام نور اهواز