اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنج

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,204

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_880

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

انتخاب بستر کاشت یکی از اهداف در تکثیر بذر و رشد دانهال درختان میوه می باشد. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر بسترکاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال نارنج (Citrus aurantium) انجام شد. بذرهای نارنج درگلدان های حاوی خاک،ورمی کولیت، پرلیت، کوکوپیت+ ورمی کولیت (نسبت 1:1 حجمی/حجمی)، کوکوپیت+ پرلیت (نسبت 1:1 حجمی/حجمی)،کوکوپیت+ شن (نسبت 1:1 حجمی/حجمی) کاشته شدند. درصد جوانه زنی بذر، تعداد و سطح برگ، کلروفیل کل، طول و وزنخشک ریشه، ساقه، شاخص رشد ریشه (وزن خشک ریشه/ طول ریشه) و شاخص رشد شاخساره (وزن خشک شاخساره / طولشاخساره) ازیابی شد. نتایج نشان داد ورمی کولیت، کوکوپیت+ پرلیت یا کوکوپیت+ ورمی کولیت بهترین بسترها برای جوانهزنی بذر نارنج بودند. هم چنین نتایج نشان دادند کوکوپیت+ ورمی کولیت یا کوکوپیت+ پرلیت نسبت به سایر بسترهای کاشتنتایج بهتری در رشد رویشی دانهال های نارنج داشتند. بنابراین، خاک بستر مناسبی برای رشد دانهال های نارنج نمی باشد وبسترهای بدون خاک می تواند نسبت به خاک برای جوانه زنی رشد نارنج و تولید دانهال های قویتر مناسب تر باشد.

Authors

مختار حیدری

گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان

ندا فتحی

گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان

مهدی رحیمی

گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان