بررسی تطبیقی تاثیر مولفه های کلامی تشویق و تنبیه بر انسان در علوم تجربی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 505

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_045

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

شوق به انجام یا نفرت برای ترک، از مولفه های مهم در تربیت موجودات می باشد، اثر تشویق و تنبه درتربیت انسان نیز بر هیچ محقق و مدققی پوشیده نیست، اما آنچه شایان توجه است مولفه های تاثیرگذار درتشویق و تنبیه می باشد، چه بسا مربی از یک عامل مشوق برای تربیت بهره ببرد که در واقعیت، آن عامل نهتنها مشوق نیست بلکه منزجر کننده نیز است؛ در ارتباط کلامی نیز همین قانون حکمفرماست، بر همیناساس دانشمندان علوم تجربی [Science] در زمینه ی تاثیر مولفه های کلامی در تشویق و تنبیه نظریاتی رامطرح نموده اند که مورد استفاده ی بشر امروز قرار گرفته است؛ از طرفی علوم وحیانی [knowledge] نیزنظریاتی در این زمینه مطرح کرده اند که برخی از این مولفه ها هم پوشانی داشته و برخی مغایر یکدیگرمی باشند، در این مقاله سعی شده به هر دو نیریه با نگاهی منصفانه اشاره شده و تفاوت ها و تاثیر اینمولفه ها مورد بررسی قرار بگیرد.

Authors

محمدعلی عطاریه

دکترای روا نشناسی بالینی [پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه تبریز] و دکترای فقه و اصول )با گرایش روابط بین الملل [حوزه])