جهانی شدن و ارزش فرزندان: مورد مطالعه شهر رشت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 420

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_058

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

ارزش فرزند و فرزندآوری که از مهمترین ارزش های خانواده در ایران بوده است، در دهه های اخیر همراه با تحولات درنظام خانواده، تغییرات گسترده ای پیدا نموده است. هدف این پژوهش توصیف و تبیین رابطه شاخص های مختلف جهانی شدندر دوران کنونی با ارزش فرزندان در خانواده ها با توجه به گسترش پدیده ارتباطات و اطلاعات میباشد. روش پژوهش حاضر ازنوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 18 سالساکن شهر رشت بوده، و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین (که برای اطمینان بیشتر 400 نفر) شدهاست. نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام پذیرفته است.. نتایج نشان دادند که از میان متغیرها و شاخصه ایمختلف جهانی شدن از جمله میزان استفاده از اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی و همچنین سایرمتغیرهای مستقل مانندتحصیلات، جنسیت، پایگاه اقتصادی، تعداد فرزند، وضعیت تاهل، منطقه مسکونی، که بر مبنای مدل نظری دارای تاثیراتمستقیم بر متغیر ارزش فرزندان بودند، تنها دو متغیر وضعیت تاهل و منطقه مسکونی تاثیر معناداری بر متغیر ارزش فرزندانندارند، همچنین بی فرزندی و تک فرزندی در میان جمعیت نمونه فراوانی بالایی داشته اند، به گونه ای که بیش از یک چهارمخانواده های صاحب فرزند، یعنی 26/8 درصد، تک فرزند هستند.

Authors

محمدامین کنعانی

دکتری جامعه شناسی و عضو هییت علمی دانشگاه گیلان

توحید نورمحمدی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه گیلان