بررسی اثربخشی آموزش توانمند سازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی (نمونه موردی: دانش آموزان دختر شهرستان نرماشیر)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 290

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_097

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

تحقیق حاضر بر این هدف است که به بررسی نقش اثربخشی آموزش توانمند سازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی بپردازد؛پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات یک پژوهش شبه آزمایشی با استفادهاز طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.ابزار اندازه گیری در این تحقیق برگزاری کلاس های آموزشی به تعداد 8جلسه 45 دقیقه ای بوده که به بررسی و ایجاد حس اثربخشی ، اصالت و آمادگی در دانش آموزان می باشد ؛ ابزار اندازه گیریدوم، پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) بوده که دارای 30 مولفه ی 5 لیکرتی هست ؛ می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نرمانشیر می باشد (N=488) روش نمونهگیری در این پژوهش تصادفی چند مرحله ای است. ابتدا از بین همه مدارس دخترانه متوسطه ، یک مدرسه به صورت تصادفیانتخاب گردید. سپس از بین سه پایه ی تحصیلی این مدرسه پایه ی سوم انتخاب شده و پس از اجرای پرسشنامه پژوهشدربین کلیه ی دانش آموزان پایه ی سوم این مدرسه تعداد 60 نفر از دانش آموزان پایه ی سوم را که در پرسشنامه خلاقیتهیجانی نمره ی پایین کسب کردند، به عنوان نمونه ی این پژوهش انتخاب شدند. سپس دانش آموزان به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند، ملاک انتخاب نمونه به حجم 60 نفر بر این اساس است که در اکثر پژوهش های مشابهمحققان این حجم نمونه را مناسب می دانند. ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که آموزش توانمند سازیروانشناختی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان منطقه مورد مطالعه تاثیر موثری دارد.

Keywords:

آموزش توانمند سازی روانشناختی , خلاقیت هیجانی , دانش آموزان

Authors

نازیلا خطیب زنجانی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

محدثه محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور