مدل بهینه سازی استوار امکانی برای بهبود بهره وری شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن فسادپذیری دارو تحت عدم قطعیت با الگوریتم شبیه سازی تبرید

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 586

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0209

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در این مقاله یک مدل شبکه زنجیره تامین دارو تحت عدم قطعیت تقاضا و هزینه های حمل ونقل با در نظر گرفتن فسادپذیری داروها طراحی شده است. سطوح این شبکه زنجیره تامین شامل تامین کننده ها، مراکز تولیدی، مراکز توزیع، داروخانه ها و مشتری ها هستند. در این مقاله، تصمیمات تاکتیکی و استراتژیکی به صورت توام در نظر گرفته شده است. در تصمیمات استراتژیک، مکان یابی تسهیلات و در تصمیمات تاکتیکی مقدار بهینه جریان محصولات فسادپذیر لحاظ شده است. با توجه به NP-Hard بودن مسیله از الگوریتم شبیه سازی تبرید با رمزگذاری مبتنی بر اولویت اصلاح شده استفاده شده است. به منظور تنظیم پارامتر اولیه الگوریتم شبیه سازی تبرید از روش تاگوچی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم شبیه سازی تبرید در بهبود بهره وری شبکه زنجیره تامین دارو می باشد.

Keywords:

بهره وری شبکه زنجیره تامین , فسادپذیری دارو , عدم قطعیت , رمزگذاری مبتنی بر اولویت , الگوریتم شبیه سازی تبرید

Authors

جاوید قهرمانی نهر

پژوهشگر گروه مدیریت توسعه، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی سازمان جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران

فرامرز نوری

عضو هییت علمی گروه مدیریت توسعه، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی سازمان جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران

ناصر دانای نعمت آبادی

پژوهشگر گروه مدیریت توسعه، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی سازمان جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران