سنتز و شناسایی نانوجاذب مبتنی بر کیتوسان برای حذف رنگ متیلن بلو: طراحی آزمایش و بهینه سازی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 505

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS02_166

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق، حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی، توسط روش جذب سطحی و با استفاده از نانوکامپوزیت کیتوسان/ MCM-41 / نانوگاماآلومینا بعنوان جاذب میباشد. نانوکامپوزیت سنتز شده توسط روشهای FTIR ، FESEM ، XRD و BET شناسایی شد. پارامترهای موثر بر جذب با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی ( CCD ) برآورد شده است. همچنین با توجه به داده های تجربی مشخص گردید که ایزوترم جذب با مدل لانگمویر و سینتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم مطابقت دارد و آزمایش بازیابی جاذب پس از پنج دوره حاکی از آن است که نانوجاذب کیتوسان/ MCM-41 / نانوگاما آلومینا قابلیت استفاده مجدد تا حد قابل قبولی را دارا میباشد. حداکثر ظرفیت جذب نانوجاذب کیتوسان/ MCM-41 / نانوگاماآلومینا در نقطه ی بهینه طبق ایزوترم جذب برای رنگ متیلن بلو برابر با 80 میلیگرم برگرم میباشد.

Authors

ناهید قاصد

دانشگاه پیام نور اصفهان، دانشکده شیمی

عباس تیموری

دانشگاه پیام نور اصفهان، دانشکده شیمی

سعید حبیب اللهی

دانشگاه پیام نور اصفهان، دانشکده شیمی

شیما قنواتی

دانشگاه شهرکرد، دانشکده شیمی