ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 654

This Paper With 21 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSE01_066

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

بحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ، اهمیت ونقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادیکشورها یکی از مباحث مهم اقتصاد وتوسعه اقتصادی است.در واقع موتور محرکه ی جهانی شدن در عرصه فرهنگ،سیاست، اقتصاد و اجتماع را می توان نوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در ظهور جامعه شبکه ای وآگاهی بین کشوری بسیار موثر بوده و عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی است. در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی تولید ناخالص ملی ایران در دوره زمانی 1395-1378با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) خواهیم پرداخت. بمنظور برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه-مدت، رهیافت همجمعی خودهمبسته با وقفه های توزیعی به کار رفته است. ضریب تصحیح خطا مقدار 7/0-بوده که بیانگر سرعت بالای فزاینده تعدیل است. نتایج حاصل از تخمین الگوی رشد با تاکید بر ICTو HDI در ایران را با استفاده از مدل ARDLنشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر معنی دار داشته است.ضریب سرمایه انسانی در این تخمین 062/0 می باشدکه بیانگر تاثیر مثبت ومهم نیروی انسانی ماهر که با توجه به الگوهای رشد مبتنی بر ICT نمایانگر ساختار دانشپایه اقتصاد این کشورها می باشد. همچنین ضریب تاثر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی برابر با 02/0 است.

Keywords:

فناوری اطلاعات و ارتباطات , رشد اقتصادی , خودهمبسته با وقفه های توزیعی , تصحیح خطا

Authors

سیدپرویز جلیلی کامجو

استادیار اقتصاد دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)