پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 523

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-10-37_008

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی بود. با این هدف، 10 مرد سالم )سن 24/7 2/2 سال، قد 177 7 سانتیمتر و وزن 77/7 3 کیلوگرم( و آشنا به تمرین با وزنه، در چهار جلسه جداگانه به فاصله یک هفته در این پژوهش شرکت کردند. پس از تعیین حداکثر قدرت در جلسه اول، آزمودنیها در سه جلسه به صورت تصادفی سه فعالیت قدرتی- استقامتی )سه ست، 15 تکراری با %55 یک تکرار بیشینه و یک دقیقه استراحت(، هایپرتروفی )سه ست، 10 تکراری با %70 یک تکرار بیشینه و دو دقیقه استراحت( و قدرتی را )سه ست چهار تا پنج تکراری با 85 درصد یک تکرار بیشینه و سه دقیقه استراحت( اجرا کردند. نمونه های خونی برای اندازه گیری فعال کننده پلاسمینوژن بافتی )t-PA( و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن )PAI-1( قبل و بالفاصله بعد از فعالیت گرفته شدند. نتایج نشان داد که پروتکل های فعالیت مقاومتی باعث افزایش معنادار سطوح t-PA شد )P=0.007(؛ اما در سطوح PAI-1 تغییری ایجاد نکرد ) .)P=0.529 مقایسه پاسخ های متغیرهای فیبرینولیتیک به سه جلسه فعالیت نشان داد که افزایش سطوح t-PA به دنبال پروتکل قدرتی- استقامتی نسبت به دو پروتکل دیگر بیشتر بود. براساس یافته ها، فعالیت مقاومتی موجب افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیزیز و کاهش تشکیل ترومبوز میشود و این اثرها در پروتکل فعالیت استقامتی - قدرتی بیشتر است.

Keywords:

فعال کننده پلاسمینوژن بافتی , مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن , تمرین با وزنه

Authors

سجاد احمدی زاد

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

آزاده موحدی مقدم

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

زهرا جمشیدی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

داور رضایی منش

استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر