رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر برآن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 486

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-3-2_008

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

زمینه و هدف: شرط لازم برای توسعه کار آفرینی، بررسی و شناخت دقیق وضعیت موجود کار آفرینی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار کار آفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر بر آن بود.روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1397 در بین 270 هیات علمی در 5 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد 3 بخشی شامل مشخصات جمعیت شناختی، رفتار کار آفرینی و عوامل ساختاری انجام شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آنووا و مدل رگرسیون خطی در نرم افزار Stata 13 استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره گزارش شده در بین 204 نفر اعضای هیات علمی برای رفتار کار آفرینی و عناصر ساختاری در میان اعضای هیات علمی به ترتیب 3/76 0/55 و 2/51 0/89 بود که نشان از وضعیتهای مطلوب و متوسط برای کار آفرینی و عناصر ساختاری میباشد. دانشکده پزشکی دارای نمره بالاتر بود و با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات رفتار کارآفرینی افزایش می یابد .(p < 0/05) در مدل نهایی، استراتژی سازمانی تاثیر معنی داری بر رفتار کارآفرینی نشان داد .(p < 0/05)نتیجه گیری: با توجه به تاثیر عوامل ساختاری بر رفتار کار آفرینی اعضای هیات علمی، نیاز به توسعه زیر ساختهای مذکور از جمله استراتژیهای سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بهمنظور تسهیل توسعه رفتار کار آفرینی در بین اعضای دانشگاهی به شدت احساس میشود.

Authors

رفعت محبی فر

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران

سیما رفیعی

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران

نگین محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران