رویکرد برنامه ریزی ژنتیک در مدیریت تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 468

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_006

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

به دلیل افزایش تقاضای آب، کاهش بارندگی و افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی و غیره در برخی مناطق، تامین آب به مشکلی اساسی تبدیل شدهاست و همین امر سبب اهمیت استفاده تلفیقی از منابع آبسطحی و زیرزمینی گردیدهاست. به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب بهره بردرای از منابع آبزیرزمینی بحث بهینه سازی در بهره برداری تلفیقی از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد. در تحقیق حاضر به بررسی بهره برداری بهینه تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت ابهر با مدل سازی توسط برنامه ریزی ژنتیک پرداخته شده است. به این ترتیب تابع هدف به صورت کمینه سازی هزینه کل توسعه بهره برداری سامانه برای تامین حجم معینی از تقاضای سامانه تعریف گردیده و محدودیتها و قیودات به تفکیک بیان میشوند. بررسیها نشان دادند که منابع آبزیرزمینی میتوانند به عنوان منابع آب پشتیبان برای منابع آب سطحی یا مخازن سدها برای منطقه مورد مطالعه به کارروند و همچنین بهدلیل بالا بودن هزینه احداث سدها و نوسانات و تغییرات شدید جریانهای سطحی، عمده نیاز سامانه برای منطقه مورد مطالعه از آبخوان تهیه میشود.

Keywords:

Authors

بهناز بحرودی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم