بازیابی روی از غبار کوره های قوس الکتریکی فولادسازی از طریق احیای کربوترمی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,953

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNCRT01_012

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

غبار کوره قوس الکتریکی فولاد سازی یکی از منابع ثانویه در صنعت تولید روی محسوب می شود. در بسیاری از فرایندهایبازیابی روی از غبار، هالیدهای قلیایی و سرب موجود در غبار هم در فرایند و هم در خلوص روی نهایی تاثیر منفی می گذارند.در تحقیق حاضر، برای حل این مشکل یک فرایند دو مرحله ای شامل مراحل جداسازی ترکیبات فرار و بازیابی روی، ارایه شدهاست. نتایج نشان میدهد حرارت دهی غبار کوره در بازه دمایی 900-1100˚C باعث جدایش بخش زیادی از ترکیبات فرار شامل هالیدهای قلیایی و اکسید سرب از مواد پایدارتر مثل اکسید روی و آهن میگردد. همچنین بیشترین جداسازی بهترتیب برای سرب، پتاسیم و سدیم به ترتیب به مقدار 99%، 96% و 96% حاصل شده است. نتایج آزمایشات در مرحله دوم نشان میدهد بیشترین بازیابی روی به مقدار 96% و در شرایط احیای کربوترمی غبار در دمای 1100˚C به مدت 1 ساعت بهدست آمده است. همچنین ترکیب شیمیایی غبار باقی مانده حاوی 46% آهن است که برای بازگرداندن به کوره قوس الکتریکیمناسب است.

Keywords:

Authors

سیدمحسن موسوی نژاد

عضو هیات علمی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه مواد و متالورژی

احد ضابط

عضو هیات علمی،دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مواد و متالورژی