تحلیل محتوای فصل اول مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی 2 پایه یازدهم چاپ 1396 بر اساس تکنیک ویلیام رومی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 906

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEC10_002

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای فصل اول مبحث 2 قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی 2 پایه یازدهم چاپ 1396 میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. در این پژوهش برای جمع آوری و تحلیلداده ها از تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب درگیری محتوای نوشتاری (متن) مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم برابر 0/13 می باشد که نشان می دهد متن این مبحث به شیوه غیر فعال طراحی شدهاست. ضریب درگیری محتوای غیر نوشتاری (تصاویر) این مبحث برابر 65 / 0 به دست آمد که نشان می دهد تصاویر توانسته استدانش آموزان را به نحو فعال درگیر نماید.ضریب در گیری برای پرسش های این مبحث 35 / 4 به دست آمد ،که نشان می دهد با توجهبه ملاک تعیین شده ویلیام رومی ضریب درگیری با پرسش ها بیش از حد توان فراگیر می باشد.

Keywords:

تحلیل محتوا , محتوای فعال , محتوای غیر فعال , تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی

Authors

شهناز سهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیانپردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت

سیدمحسن موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیانپردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت

دوست محمد سمیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیانپردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت

فایزه قدوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیانپردیس شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت