محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 454

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-48-4_012

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1397

Abstract:

حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشترگفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیتو فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را بهچالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی فراملی بودن حقوق بشر نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در ماهیت و اسناد این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مستالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر اینفرضیه شکل گرفته است که حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند . برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.

Authors

بهزاد نگهداری

دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

حمید ضرابی

استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیدمجتبی واعظی

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران