بررسی عوامل موثر بر مهارت های کارآفرینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران دوره متوسطه شهرستان چالوس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 417

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA03_252

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر مهارت های کارآفرینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران دوره متوسطه شهرستان چالوس بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران دوره اول و دوم متوسطه شهرستان چالوس در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 58 نفر بود که به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری، همه آنها به روش نمونه گیری سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر مهارت های کارآفرینی کاشانی و همکاران (1396) بود که روایی محتوایی آن طبق نظر متخصصان علوم تربیتی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ با ضریب 0/81 مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل رگرسیون به روش ورود و گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای عوامل شخصیتی، امکانات آموزشی، روش های آموزشی، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی بر مهارت های کارآفرینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران مدارس تاثیر دارند (p≤0/05). همچنین، متغیرهای عوامل شخصیتی، امکانات آموزشی، عوامل محیطی، روش های آموزشی و عوامل مدیریتی به صورت مثبت مهارت های کارآفرینی دانش آموزان را پیش بینی می کنند (p≤0/05).

Authors

الهام رضوانی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و مدیر دبیرستان های دخترانه ایثار و معراج هچیرود، مازندران، ایران

حامد صالح نیا

شرکت ایلیا استیل- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران