فهم جوهره تجربه دوره سربازی در اعضای هییت علمی وظیفه: مطالعه ای پدیدارشناسانه

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 314

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-10-1_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

سالیانه، تعداد زیادی از جوانان ذکور کشور بنا بر قانون خدمت وظیفه عمومی به سربازی اعزام می شوند. سربازان، در ابتداء دورهای آموزشی را برای فراگیری مهارت های ضروری نظامی و عقیدتی سیاسی می گذرانند و سپس آن را به صورت نظامی یا غیر نظامی ادامه می دهند. یکی از راه های تداوم خدمت سربازی (پس از دوره آموزشی برای سربازان دارای مدرک دکتری و بعضا کارشناسی ارشد، عضویت هییت علمی وظیفه در دانشگاهها یا مراکز پژوهشی است. قانون تامین هییت علمی (طرح سربازی)، نقش موثری در استفاده بهینه از سرمایه های علمی کشور داشته است. واضح است که خدمت وظیفه عمومی، دارای پیامدهایی از قبیل اجتماعی، اقتصادی و شغلی برای سربازان است. هدف این تحقیق، بررسی تجربه زیسته اعضای هییت علمی وظیفه از دوره سربازی برای شناخت دقیق و فهم کامل پیامدهای مذکور است. رویکرد روش شناسی این مطالعه، کیفی پدیدارشناسی است و از رویکرد کلایزی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه های عمیق استفاده شده است. یافته های پژوهش در 14 درون مایه اصلی و 19 درون مایه فرعی دسته بندی شده است. درون مایه های اصلی عبارت اند از الف- انتظار طولانی و از دست دادن فرصتها، ب- تغییر قوانین و برنامه ریزی، ج- حکمرانی تعریف سنتی قدرت در نیروهای نظامی، دوابستگی مستقیم قوای نظامی به حکومت، ه- ضعف در برنامه ریزی کلان، و- بستر ظهور ناهنجاری های رفتاری، ز- فقدان انعطاف در تعامل، ح- عدم ارتقای مرتبه علمی، طک - ادراک عدم امنیت شغلی و ابهام درباره آینده، می- ادراک تبعیض، ک- رعایت نشدن شان و جایگاه اجتماعی، ل- ادراک بی اعتمادی، م مشکلات خروج از کشور و ن- احساس رهاشدگی و آزادی

Keywords:

سرباز , سربازی , عضو هییت علمی وظیفه , پدیدار شناسی

Authors

سیدحسین سیدی

دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،

سیدمحمدرضا سیدی

دانشجوی دکتری سیاست گذاری در بخش عمومی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس