بررسی رابطه میان شاخص های کسب کار میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در سال های 2005تا2015

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OCSE01_017

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

Abstract:

با توجه به مطالعات انجام شده، تاکنون رابطه میان شاخص های فضای کسب کار میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI بررسی نشده است. با مشخص کردن رابطه میان هریک از شاخص های کسب کار میزان FDI در بازه زمانی 2004 تا2015 با استفاده از داده های اعلامی بانک جهانی، پژوهش حاضر، این خلا را برطرف کرده است. پس از بررسی روابط ذکر شده، به این نتیجه رسیدیم که بین شاخص شروع کسب کار، شاخص اخذ مجوز ساخت، شاخص ثبت مالکیت، شاخص اخذ اعتبار شاخص پرداخت مالیات، شاخص تجارت فرامرزی، شاخص لازم الاجرا بودن قراردادها جذب FDI رابطه معناداری وجود دارد رابطه بین شاخص اشتغال،شاخص حمایت از سرمایه گذاران، شاخص پایان کسب کار جذب FDI رد شد. دولت ارگان های مربوطه می توانند با انجام اصلاحات پیشنهادی بانک جهانی، برای بهبود هر یک از شاخص ها، فضای کسب کار کشور را بهبود بخشیده زمینه جذب FDI را فراهم می کند

Keywords:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی , شاخص های فضای کسب کار , اقتصاد , FDI

Authors

امین نصیری

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

فاطمه نیرومند

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

فهیمه فرهادی

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان،