ارزیابی عملکرد مدل های AOGCM درشبیه سازی رواناب حوضه ی قره سو با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم ( CMIP5 )

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 573

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_341

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

در این پژوهش، از 9 مدل جفت شده اقیانوس-اتمسفر گردش عمومی جو AOGCM ، به منظور شبیه سازی رواناب در زیرحوضه ی قره سو واقع در شمال غربی حوضه ی آبریز کرخه استفاده شد. برای این منظورابتدا داده های متغیر دما و بارش مربوط به هر یک از مدل های گردش عمومی جو در دوره ی پایه (1981-2005)، از روش BCSD ریز مقیاس شدند و قدرت تفکیک مکانی تمامی مدل ها به ° 0.5 یکسان سازی شد. همچنین، داده های مشاهداتی دما و بارش از روش چندضلعی تیسن به یک جفت داده سری زمانی ماهانه برای دو متغیر یاد شده در دوره پایه تبدیل شد. پس از کالیبره کردن مدل IHACRES با استفاده از داده های مشاهداتی ماهانه دما، بارش و دبی و سپس صحت سنجی مدل بارش-رواناب، از آن برای شبیه سازی رواناب مربوط به مدل های گردش عمومی جو استفاده شد، مدل CNRM-CM5 بهترین عملکرد را در شبیه سازی رواناب در دوره پایه با R=0.91 ، RMSE=9.56 ، MAE=7.09 و NSE=0.75 از خود نشان داد. این در حالی است که بهترین عملکرد مدل ها در شبیه سازی بارش مربوط به ACCESS1-3 بوده و تفاوت محسوسی در عملکرد مدل ها در شبیه سازی دما دیده نشد.

Authors

هومن غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سید محمد اشرفی

استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدرضا نجفی

استادیار گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه وسترن انتاریو کانادا