آقای دکتر SeyedMohammad Ashrafi

Dr. SeyedMohammad Ashrafi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444223)

17
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers