رابطه اضطراب مرگ با افسردگی و پرخاشگری سالمندان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,527

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF04_087

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه اضطراب مرگ با افسردگی و پرخاشگری سالمندان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق را سالمندان بالای 65 سال شهرک اکباتان شهر تهران تشکیل میدادند که حجم نمونه دقیق 352 نفر بر اساس محاسبه با فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از پرسشنامه های: اضطراب مرگ، افسردگی بک و پرخاشگری باس و پری که علاوه بر روایی و پایایی خارجی ، روایی و پایایی داخلی پرسشنامه های پژوهش با محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ نشان دهنده پایایی0/920 را نشان داد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. ارتباط متغیر های اضطراب مرگ و افسردگی و اضطراب مرگ و پرخاشگری معنی دار گزارش می شود. با توجه به یافته های تحقیق افزایش اضطراب مرگ، بروز افسردگی را در سالمندان پیشبینی میکنند. همچنین متغیر افزایش اضطراب مرگ، بروز پرخاشگری را در افراد سالمند پیشبینی میکنند . پیشنهاد می شود به منظور کاهش افسردگی و پرخاشگری در سالمندان مداخلات روانشناسی بر روی کاهش اضطراب مرگ انجام گیرد.

Authors

لیدا کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران،

سیدعلی حسینی المدنی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، تهران،