رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار (مطالعه موردی)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 936

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_012

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

Abstract:

امروزه با افزایش شدت رقابت میان سازمانها و تاثیرگذاری هرچه بیشتر مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی درموفقیت یک سازمان، گرایش به شیوهای پایدارسازی از جمله زنجیره تامین پایدار در بین سازمانها افزایش یافته است؛ این درحالی است ک اجرای موفق زنجیره تامین پایدار نسبتا دشوار است زیرا همواره مقدار قابل توجهی ریسک وجود دارد که اینزنجیره را تحت تاثیر قرار داده و کارکردهای آن را مختل می سازد. این پژوهش درصدد است تا با ارائه یک رویکرد ترکیبی بهبررسی ریسک زنجیره تامین پایدار با مطالعه موردی یک سازمان پروژه محور بپردازد و برای این منظور ابتدا با مطالعه ادبیات وبهره گیری از نظر متخصصان، مهم ترین عوامل ریسک را با درنظر گرفتن سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعیینکرده و در مرحله بعد با استفاده از ترکیب روشهای تصمیم گیری دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای در محیط فازی به تعییناهمیت و وزن هریک از عوامل ریسک می پردازد. در این پژوهش 6 گروه ریسک اصلی و 24 ریسک فرعی تعیین شد که درنهایت عوامل ریسک تامین و ریسک تقاضا بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند و بعد از آن به ترتیب ریسک مالی/اقتصادی، ریسک اجتماعی/سیاسی و ریسک زیست محیطی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. این رویکردپیشنهادی به مدیران سازمانی کمک می کند تا با شناخت اوامل اصلی ریسک، زنجیره تامین پایدار را به شکل موثرتری اجراکنند و سازمان موفق تری داشته باشند.

Keywords:

زنجیره تامین پایداری , ریسک , دیمتل فازی , فرایند تحلیل شبکه ای فازی

Authors

ملوس علیزاده درخشان

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تبریز

یونس جبارزاده

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

نادر غفاری نسب

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز