شناسایی و رتبه بندی روش های تنظیم بودجه ریزی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 627

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_061

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

Abstract:

بودجه ریزی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایجپذیرفته شده و محک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورتمی گیرد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و رتبه بندی روش های تنظیم بودجه ریزی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز است.پژوهش حاضر به دلیل ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعهآماری ان تحقیق شامل کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به تعداد 35 نفر می باشد .برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه های عمومی و مقایسات زوجی جهت سنجش و شناسایی معیارهای روش های تنظیم بودجه ریزی استفاده میگردد. پایایی سئوالات پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. پس از بررسی و شناساییروش های تنظیم بودجه ریزی با استفاده از تحقیقات پیشین و با توجه نظر به کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 2معیار و 9 گزینه شناسایی گردید که معیار ها شامل تنظیم بودجه بر مبنای درآمدها ، تنظیم بودجه بر مبنای هزینه ها وگزینه ها شامل، روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسط، روش پیش بینی مستقیم ، روش سنجیده منظم ، بودحه ریزیمتداول ، بودجه ریزی افزایشی ، بودجه ریزی برنامه ای ، بودجه ریزی بر مبنای صفر، بودجه ریزی عملیاتی می باشد کهبررسی حاصل از محاسبات نشان می دهد که تنظیم بودجه بر مبنای درآمد ها دارای بالاترین اولویت در معیار ها و بودجهریزی عملیاتی دارای بالاترین اولویت در گزینه ها دارا می باشد.

Keywords:

روش های تنظیم بودجه ریزی , تنظیم بودجه بر مبنای درآمد ها , تنظیم بودجه بر مبنای هزینه ها , فرهنگ سازمانی , بودجه ریزی عملیاتی

Authors

مالک رضائی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور بهشهر