تحلیل سوات برند باشگاه فولاد خوزستان با تاکید بر تداعیات برند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 427

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBSCONF01_037

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1398

Abstract:

برند برای سازمان ها ارزش استراتژیک دارد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برند باشگاه فولاد خوزستان بر مبنای تداعیات برند می باشد. جامعهی آماری تحقیق کلیه ی مدیران ارشد باشگاه که 15 نفر بودند به علت محدود بودن جامعه آماری تحقیق نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روشنمونه گیری تمام شمار استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی تداعیات برند راس 2006 استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/85 بدست آمد برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شد. در نهایت از تعداد 53 گویه ی موجود در پرسش-نامه، معناداری 20 گویه بدست آمد که شامل 10 قوت، 4 ضعف، 4فرصت و 6تهدید می باشد. یافته های پژوهش بر طبق آزمون فریدمن Pvalue=0/05 و X2=39/23 نشان داد که مهم ترین نقطه قوت، تلاش زیاد مدیریت باشگاه برای موفقیت، مهم ترین نقطه ضعف میزان تعامل کم هواداران در حین برگزاری مسابقات و مهم ترین فرصت، آمادگی کمحریفان برای مقابله با باشگاه و مهم ترین تهدید این است که رقبای باشگاه برای استخدام مربی هزینه می کنند. به طور کلی و با توجه به تعداد عوامل بیرونی و درونی برای برند باشگاه، می توان اذعان کرد که در حال حاضر برند باشگاه فولاد خوزستان در جایگاه مناسبی قرار دارد و پیشنهاد می شود باشگاه در جهت حفظ و ارتقای این جایگاه استراتژی هایی را با توجه به عوامل درونی و بیرونی بدست آمده تدوین و اجرا نماید.

Authors

مهتاب خان محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز،

عبدالرحمن مهدی پور

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

صدیقه حیدری نژاد

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

امین خطیبی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز