مطالعهی آزمایشگاهی تاثیر زاویهی بین ترکهای متقاطع بر مقاومت کششی مصالح شبه سنگ با استفاده از آزمایش برزیلی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 361

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_1041

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

سازندهای سنگی همواره دارای نا پیوستگی ها و درزههایی می باشند که در معرض انواع بارگذاری قرار می گیرند. رفتار یک توده ی سنگی تنها از طریق ویژگی های سنگ تعیین نمی شود بلکه تحت تاثیر ویژگی های درزه و ترکهای داخل سنگ نیز می باشد. عامل اصلی که ایمنی مهندسی را تحت تاثیر قرار می دهد انتشار ناپیوستگی ها و ترکها میباشد و بسیار مهم است که برای مسائل ایمنی در مهندسی به مطالعه ساز و کار و ویژگی های انتشار ترکها تحت بارگذاری های متفاوت پرداخت. در این مطالعه دیسکهای برزیلی از جنس گچ دندان پزشکی و دارای ترک های از پیش موجود V شکل تحت کشش غیر مستقیم قرار میگیرند و تاثیر زاویه ی قرارگیری ترکها نسبت به هم بر مقاومت نهایی نمونه، مد گسیختگی و مسیر رشد ترک بررسی میشود. مشاهده شد مد اصلی گسیختگی مد کششی میباشد لیکن ترک های ایجاد شده درنمونه هم از نوع کششی و هم از نوع برشی هستند. با توجه به راستای قرار گیری سطح ترک و امتداد بارگذاری، تنش وارد شده به سطح ترک میتواند نرمال(کششی) و یا برشی باشد که این موضوع سبب تفاوتهای ایجاد شده در نیروی شکست میباشد.

Authors

آیدا عرفانیان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

عضو هیئت علمی بخش مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس