بررسی پراکنش Gammarus lordeganensis در استان چهارمحال و بختیاری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 362

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS02_057

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

Abstract:

در این پژوهش، پراکنش Gammarus lordeganensis در استان چهارمحال و بختیاری، با استفاده از روش های ریخت شناسی و تبارشناسی مولکولی، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مطالعه شده از هفت ایستگاه مختلف، در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شده است. تصاویر دیجیتالی شاخک دوم، صفحه ی اپیمرال سوم، پای دمی سوم و تلسون، جهت شناسایی و بررسی نمونه ها با استفاده از یک دوربین نصب شده بر روی میکروسکوپ مجهز به یک سیستم تصویربرداری (برای تهیه ی تصاویر رنگی از نمونه ها) تهیه و با استفادهاز کلیدهای شناسایی معتبر دوجورپایان شدند. در این پژوهش، روابط تبارشناسی جمعیت های مختلف، با استفاده از ژن COI میتوکندریابی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مطالعات ریخت شناسی و به طور مشابه مطالعات مولکولی، به وضوح وجود حداقل شش گونه ی متمایز Gammarus را در این مطالعه تایید می نماید. نتایج نشان می دهند تاکنون G. lordeganensis فقط در چشمه برم لردگان یافت شده است. سایر جمعیت های مورد بررسی در این پژوهش G. lordeganensis نیستند و گونه های جدیدی تحت عنوان .Gammarus sp می باشند.

Keywords:

, Gammarus lordeganensis , ریخت شناسی , ژن COI , تبارشناسی مولکولی , استان چهارمحال و بختیاری

Authors

معصومه مهدیان

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

ولی اله خلیجی پیربلوطی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

حمزه اورعی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

خجسته ملک محمد

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد