چگونه سیاست های مختلف صادرات مواد غذایی قیمت غذا در جهان را تغییر می دهند

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 640

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFPN01_134

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

Abstract:

قیمت های موادغذایی بعلت ارتباط آن با امنیت غذایی نگرانی همیشگی مصرف کنندگان ، تولید کنندگان و سیاستگذاران بوده و موجب شده است این مسئله در صف اول مباحثات در کشورهای پیشرفته و در حال توسعهقرار گیرد. افزایش قیمت غذا در طول دهه گذشته استثنایی بود.بطوریکهرشد دو برابری را از ابتدای قرن بیستم تا سا ل 2011 تجربه نمود. این رخداد همزمان بود با رشد بی سابقه اقتصادی در کشور های با در آمد کم و متوسط بطوری که رشد 6 درصدی راطییک دهه ( 2013-2004 ) تجربه نمودند. چین و هند با دارا بودن یک سوم جمعیت جهان رشد اقتصادی بیش از 10 درصد را نشان دادند. همزمان با بهبود رشد اقتصادی، درآمد مردم در این کشور ها افزایش یافت و موجب تغییر الگوی مصرف غذای ایشان در جهت مشابه با الگوی غذای غربی و افزایش مصرف روغن، شکر و غلات فرآوری شد. این تغییر الگو و مصرف موجب شد صادرکنندگان بزرگ این مواد غذایی در جهان سیاست های مختلفی را باهدف افزایش سرمایه ملی در صادرات مواد غذایی اعمال نمایند مانند مالیات، تعرفه، ممنوعیت صادرات. چنین رویکردی موجب بی ثباتی قیمت غذا در جهان و فشار بر کشورهای وارد کننده غذا گردید، بطوریکه جمعیت زیادی را با خطر با گرسنگی روبرو نمود این رخدادها در نهایت سبب جلب نظر دولتمردان و سیاستگذاران در حوزه غذا و تغذیه در جهان گردید تا با نگرشی نو به بررسی تاثیر قوانین جهانی صادرات مواد غذایی بر قیمت غذا بپردازند.

Authors

رامش عالی پور بیرگانی

دانشجوی دکتری سیاستگذاری غذا و تغذیه دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

سارا امامقلی پور

دانشیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

امیرحسین تکیان

دانشیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدرضا واعظ مهدوی

دانشیار عضو هیئت علمی گروه فیزیو لوژی دانشگاه شاهد