دکتر سارا امامقلی پور

استاد اقتصاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (337166)

21
20
8
53

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب رویکردهای نوین تأمین مالی نظام سلامت (نشر نور علم) - 1402 - Persian
  • کتاب تحلیل بازار نیروی کار سلامت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (نشر نور علم) - 1400 - Persian
  • کتاب اقتصادسلامت (نشر نور علم) - 1397 - Persian
  • کتاب مدیریت مالی در نظام سلامت (همراه درسنامه با نکات کلیدی) (گروه تالیفی دکتر خلیلی) - 1396 - Persian
  • کتاب ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان: با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (نشر نور علم) - 1395 - Persian
  • کتاب اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت (انتشارات سبحان) - 1395 - Persian
  • کتاب اقتصاد بلایای طبیعی (نشر نور علم) - 1393 - Persian
  • کتاب فرهنگ لغات اقتصاد سلامت (نشر نور علم) - 1392 - Persian