ارزیابی خطرپذیری جزایر کیش و قشم در برابر ریزش های نفتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 485

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_1070

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

صنعت گردشگری، امروزه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی جهت توسعه پایدار کشورها شمرده میشود. سواحل جنوبیکشور ایران از لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی و گونه های مختلف گیاهی و جانوری، دارای پتانسیل های قوی در اینزمینه است. در عین حال، به دلیل موقعیت خاص از لحاظ تردد نفت کش ها، همواره در خطر وقوع ریزش های نفتی می-باشد. در این مقاله، خطرپذیری این مناطق با تاکید بر جزایر کیش و قشم در برابر ریزشهای نفتی مورد بررسی قرارگرفته است. در این راستا دو مدل ریاضی GNOME و ADIOS2 به ازای سناریوهای مختلف اجرا گردید و مسیرهای گسترش لکه نفتی مورد شبیه سازی قرار گرفتند. سپس با تجمیع نتایج، نقشه خطرپذیری محدوده این جزایر استخراجگردید. بر اساس نتایج به دست آمده سواحل جزیره کیش به شدت در برابر این حوادث خطرپذیر بوده و سواحل جنوبیقشم در این زمینه در رده خطرپذیری پایینتر قرار دارند.

Authors

کامله آقاجانلو

گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه

مهدی یادگارآزادی

گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه