ریزمقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی CORDEX، تحت سناریوهای RCP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 853

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF05_010

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

Abstract:

در دهه های اخیر دخل و تصرف در محیط زیست با روند صعودی شدیدی همراه بوده که این مسئله باعث ایجاد آثار مخرب و ویرانگر زیادی شده است. استفاده فزاینده بشر از سوخت های فسیلی سبب تشدید شرایط گلخانه ای شده، که پیامد آن تغییر الگوی آب و هوای جهان می باشد. این شرایط سبب شده، بررسی بر روی تاثیر تغییر اقلیم و چرخه هیدرولوژیکی بر منابع آب، امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار بیگرد. در این پژوهش به منظور ریزمقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی دما و بارش از روش آماری دلتا بر اساس برونداد تارنمای CORDEX (گزارش پنجم)، بر مبنای مدل ICHEC-EC-EARTH تحت ساریوهای 2/6RCP؛ 4/5 و 8/5 در دو دوره آماری مشترک _2005-1993)، به عنوان اقلیم پایه و (2006-2014) به عنوان اقلیم آینده در مقیاس زمانی ماهانه برای حوضه آبخیز طالقان استفاده گردید. ایستگاه های مورد استفاده در این پژوهش شامل سکرانچال، نساء، آرموت، زیدشت، جوستان، و سد امیرکبیر می باشند. به جهت انجام این پژوهش ابتدا داده ها از سایت اقلیمی CORDEX دریافت شد. نتایج ضریب CF بارش و دما ماه های دوازده گانه هریک از ایستگاه ها محاسبه شد. از مقادیر ضریب CF، به جهت ریزمقیاس نمایی آماری داده های بارش و دما، در ایستگاه های مورد نظر استفاده گردید. ن تایج ریزمقیاس نمایی آماری بارش نشان داد، که سهم بارش بر اساس سناریوهای 2/6RCP؛ 4/5 و 8/5 در ماه های فوریه و نوامبر برای تمامی ایستگاه ها کاهش و سهم بارش بر اساس سناریوهای 2/6PCR؛ 45 و 8/5 در ماه مارس برای تمامی ایستگاه ها و ماه ها یژانویه و دسامبر به جز ایستگاه نساء برای سایرایستگاه ها افزایش خواهد داشت. نتایج ریزمقیاس نمایی آماری دما نشان داد، مدل برای داده های دما مقادیر مناسبی را پیش بینی نموده ا ست. سهم دما بر اساس سناریوهای 2/6RCP؛ 4/5 و 8/5 در ماه های ژوئن و ژولای برای تمامی ایستگاه ها و ماه های مه، آوریل، اکتبر و ژانویه در ایستگاه نساء افزایش و سهم دما بر اساس سناریوهای 2/6RCP؛ 4/5 و 8/5 در ماه های دسامبر، نوامبر، سپتامبر و فوریه برای تمامی و ماه های مه، آوریل، اکتبر و ژانویه در ایستگاه نساء کاهش خواهد داشت.

Authors

میلاد چارداولی باقرآباد

دانشجوی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهرکرد

محمدعلی نصراصفهانی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

خدایار عبدالهی

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد