بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 345

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_133

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

Abstract:

بیش اعتمادی مدیران، تصمیمات شرکتها را برای ارائه افشای داوطلبانه تحت تاثیر قرار میدهد، مدیران بیش اعتماد دانش و مهارت خود را بیش از حد تخمین میزنند پس انتظار میرود تمایل کمتری به افشای هزینه های مانند مخارج تحقیق و توسعه داشته باشند از سوی دیگر تغییرات نرخ تورم مدیران را با چالش مواجه میکند، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه است. برای این منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1396 جمع آوری و با استفاده از تحلیل رگرسیون دادهای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین بیش اعتمادی مدیران با مخارج تحقیق و توسعه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد همچنین نوسانات نرخ تورم رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه را تعدیل میکند با وجود تورم، مدیران بیش اعتماد توجه بیشتری به مخارج تحقیق و توسعه می-کنند.

Keywords:

Authors

غلامرضا سلیمانی امیری

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

وحید افتخاری

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه، تهران، ایران.

فاطمه دانشیار

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.