شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 802

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RECI-2-5_002

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

پارادایم پایداری، به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه، توجه مجامع جهانی را به خودجلب کرده است و اقبال عمومی به موضوع پایداری، که به موجی قوی در معماری امروز جهانتبدیل شده است، ایجاب کننده نوعی بازنگری ناقدانه، به منظور تنقیح و ارتقای گفتمان پایداریدر معماری است. پایداری اجتماعی مکان، به معنای توانمندی مکان برای غلبه بر چالش ها ومسایل، و واکنش بهینه به تغییرات بیرونی است؛ که نیازها و عکس العمل های کیفی افراد رانسبت به مکان حاضر درآن، مورد توجه قرار داده است. ارتباط بین کیفیت آموزش و تعامل انسان- محیط، توجه به کیفیت فضای آموزش عالی را تبیین می کند؛ فلذا، احقاق پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی الزامیست. این مطالعه، با هدفشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزش معماری، در قالب تحقیقی توسعه ای-کاربردی، با روش تحلیل عاملی، به عنوان روشی آماری جهت ارایه مجموعه ای از متغییرها بر حسب تعداد متغییرهای فرضیو متغییرهای مشاهده شده، به صورت کتابخانه ای و میدانی، در دو فاز مطالعه کیفی و کمی صورت گرفته است. محدودهتحقیق به دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تحدید شده و نمونه گیری با روشهای ترکیبی بنیادی بهدو صورت هدفمند و تصادفی بوده است. نتایج، حکایت از تاثیر سه عامل، هویت مندی مکان و تعاملات اجتماعی، یکپارچگیو تناسبات کالبدی و آسایش محیطی بر پایداری اجتماعی مکان را دارد.

Authors

نسیبه بدری بنام

دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

میرسعید موسوی

استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

شبنم اکبری نامدار

استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

سلیمان ایران زاده

دانشیار، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران