بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات81,928نویسنده اول53,805هم پژوهی49,410ژورنال117کنفرانس172
رتبه2نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات36,236نویسنده اول23,776هم پژوهی23,220ژورنال30کنفرانس52
رتبه3نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات34,752نویسنده اول24,740هم پژوهی17,009ژورنال50کنفرانس107
رتبه4نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات27,141نویسنده اول18,108هم پژوهی16,430ژورنال40کنفرانس49
رتبه5نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,443نویسنده اول16,850هم پژوهی13,045ژورنال27کنفرانس39
رتبه6نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,358نویسنده اول17,298هم پژوهی12,161ژورنال13کنفرانس85
رتبه7نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات22,934نویسنده اول15,511هم پژوهی11,693ژورنال3کنفرانس63
رتبه8نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات22,496نویسنده اول15,867هم پژوهی10,403ژورنال21کنفرانس43
رتبه9نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,573نویسنده اول14,968هم پژوهی10,988ژورنال43کنفرانس36
رتبه10نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,565نویسنده اول14,717هم پژوهی12,908ژورنال54کنفرانس16
رتبه11نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,941نویسنده اول13,160هم پژوهی8,738ژورنال18کنفرانس55
رتبه12نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,248نویسنده اول12,040هم پژوهی9,407ژورنال21کنفرانس59
رتبه13نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,051نویسنده اول14,276هم پژوهی6,344ژورنال5کنفرانس59
رتبه14نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,734نویسنده اول11,169هم پژوهی8,577ژورنال16کنفرانس27
رتبه15نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,627نویسنده اول11,244هم پژوهی7,822ژورنال5کنفرانس10
رتبه16نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,526نویسنده اول12,082هم پژوهی7,011ژورنال13کنفرانس53
رتبه17نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,284نویسنده اول10,293هم پژوهی7,717ژورنال6کنفرانس114
رتبه18نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,195نویسنده اول10,106هم پژوهی7,058ژورنال10کنفرانس42
رتبه19نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,163نویسنده اول9,964هم پژوهی10,698ژورنال20کنفرانس23
رتبه20نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,080نویسنده اول11,162هم پژوهی7,132ژورنال10کنفرانس37
رتبه21نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,162نویسنده اول8,896هم پژوهی6,010ژورنال26کنفرانس48
رتبه22نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,582نویسنده اول7,850هم پژوهی5,943ژورنال6کنفرانس24
رتبه23نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,538نویسنده اول8,383هم پژوهی6,448ژورنال13کنفرانس19
رتبه24نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,473نویسنده اول8,364هم پژوهی5,859ژورنال2کنفرانس21
رتبه25نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,166نویسنده اول7,942هم پژوهی5,387ژورنال8کنفرانس16
رتبه26نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,207نویسنده اول7,727هم پژوهی5,040ژورنال11کنفرانس20
رتبه27نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,193نویسنده اول7,526هم پژوهی5,181ژورنال4کنفرانس22
رتبه28نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,987نویسنده اول6,777هم پژوهی5,644ژورنال5کنفرانس29
رتبه29نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,388نویسنده اول7,043هم پژوهی4,338ژورنال9کنفرانس40
رتبه30نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,372نویسنده اول5,912هم پژوهی5,321ژورنال13کنفرانس12
رتبه31نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,961نویسنده اول6,610هم پژوهی4,583ژورنال8کنفرانس23
رتبه32نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,372نویسنده اول6,250هم پژوهی3,916ژورنال8کنفرانس24
رتبه33نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,262نویسنده اول6,048هم پژوهی4,595ژورنال25کنفرانس18
رتبه34نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,078نویسنده اول5,792هم پژوهی4,307ژورنال11کنفرانس21
رتبه35نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,762نویسنده اول5,264هم پژوهی4,057ژورنال7کنفرانس15
رتبه36نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,551نویسنده اول5,677هم پژوهی3,918ژورنال3کنفرانس12
رتبه37نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,524نویسنده اول5,465هم پژوهی4,521ژورنال6کنفرانس6
رتبه38نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,368نویسنده اول5,534هم پژوهی3,389ژورنال12کنفرانس10
رتبه39نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,503نویسنده اول4,512هم پژوهی3,626ژورنال13کنفرانس27
رتبه40نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,439نویسنده اول4,645هم پژوهی3,210ژورنال2کنفرانس10
رتبه41نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,365نویسنده اول4,606هم پژوهی3,265ژورنال7کنفرانس5
رتبه42نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,351نویسنده اول4,484هم پژوهی3,559ژورنال32کنفرانس20
رتبه43نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,163نویسنده اول4,585هم پژوهی3,067ژورنال1کنفرانس31
رتبه44نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,949نویسنده اول4,009هم پژوهی3,838ژورنال13کنفرانس4
رتبه45نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,845نویسنده اول4,166هم پژوهی3,008ژورنال8کنفرانس28
رتبه46نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,016نویسنده اول3,642هم پژوهی2,386ژورنال5کنفرانس13
رتبه47نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,837نویسنده اول3,250هم پژوهی3,055ژورنال3کنفرانس4
رتبه48نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,376نویسنده اول3,297هم پژوهی1,705ژورنال1کنفرانس9
رتبه49نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,367نویسنده اول3,129هم پژوهی2,310ژورنال10کنفرانس7
رتبه50نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,020نویسنده اول2,808هم پژوهی2,072ژورنال0کنفرانس8
رتبه51نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,013نویسنده اول2,680هم پژوهی2,820ژورنال2کنفرانس8
رتبه52نام مرکزدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,848نویسنده اول2,692هم پژوهی1,612ژورنال1کنفرانس9
رتبه53نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,807نویسنده اول2,760هم پژوهی1,984ژورنال4کنفرانس24
رتبه54نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,650نویسنده اول2,375هم پژوهی1,997ژورنال3کنفرانس12
رتبه55نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,610نویسنده اول2,631هم پژوهی1,938ژورنال0کنفرانس2
رتبه56نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,164نویسنده اول2,357هم پژوهی1,500ژورنال18کنفرانس10
رتبه57نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,077نویسنده اول1,800هم پژوهی2,116ژورنال3کنفرانس7
رتبه58نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,895نویسنده اول1,987هم پژوهی1,937ژورنال1کنفرانس10
رتبه59نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,831نویسنده اول1,985هم پژوهی1,598ژورنال3کنفرانس3
رتبه60نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,680نویسنده اول1,932هم پژوهی1,695ژورنال0کنفرانس7
رتبه61نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,361نویسنده اول1,736هم پژوهی993ژورنال0کنفرانس4
رتبه62نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,175نویسنده اول1,339هم پژوهی1,118ژورنال2کنفرانس7
رتبه63نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,167نویسنده اول1,686هم پژوهی1,124ژورنال3کنفرانس5
رتبه64نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,090نویسنده اول1,658هم پژوهی918ژورنال3کنفرانس11
رتبه65نام مرکزدانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,032نویسنده اول1,613هم پژوهی624ژورنال51کنفرانس2
رتبه66نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,877نویسنده اول1,471هم پژوهی606ژورنال8کنفرانس10
رتبه67نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,806نویسنده اول1,259هم پژوهی1,075ژورنال2کنفرانس4
رتبه68نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,769نویسنده اول1,319هم پژوهی859ژورنال4کنفرانس5
رتبه69نام مرکزدانشکده محیط زیستنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,727نویسنده اول1,023هم پژوهی1,226ژورنال0کنفرانس3
رتبه70نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,698نویسنده اول1,070هم پژوهی1,078ژورنال1کنفرانس2
رتبه71نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,666نویسنده اول1,245هم پژوهی981ژورنال0کنفرانس12
رتبه72نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,661نویسنده اول1,219هم پژوهی949ژورنال1کنفرانس5
رتبه73نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,650نویسنده اول907هم پژوهی1,555ژورنال3کنفرانس11
رتبه74نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,591نویسنده اول1,200هم پژوهی919ژورنال0کنفرانس2
رتبه75نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,419نویسنده اول1,006هم پژوهی722ژورنال0کنفرانس9
رتبه76نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,407نویسنده اول1,032هم پژوهی796ژورنال0کنفرانس0
رتبه77نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,406نویسنده اول899هم پژوهی1,071ژورنال11کنفرانس1
رتبه78نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,391نویسنده اول988هم پژوهی822ژورنال1کنفرانس5
رتبه79نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,279نویسنده اول860هم پژوهی690ژورنال0کنفرانس4
رتبه80نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,236نویسنده اول761هم پژوهی879ژورنال3کنفرانس4
رتبه81نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,233نویسنده اول984هم پژوهی520ژورنال2کنفرانس3
رتبه82نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,210نویسنده اول892هم پژوهی694ژورنال0کنفرانس2
رتبه83نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,069نویسنده اول798هم پژوهی510ژورنال14کنفرانس0
رتبه84نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات921نویسنده اول680هم پژوهی468ژورنال0کنفرانس1
رتبه85نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات919نویسنده اول567هم پژوهی718ژورنال1کنفرانس0
رتبه86نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات894نویسنده اول608هم پژوهی495ژورنال1کنفرانس2
رتبه87نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات839نویسنده اول654هم پژوهی376ژورنال0کنفرانس0
رتبه88نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات837نویسنده اول618هم پژوهی406ژورنال0کنفرانس6
رتبه89نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات776نویسنده اول595هم پژوهی297ژورنال8کنفرانس16
رتبه90نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات771نویسنده اول474هم پژوهی644ژورنال1کنفرانس3
رتبه91نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات766نویسنده اول551هم پژوهی432ژورنال0کنفرانس0
رتبه92نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات765نویسنده اول570هم پژوهی434ژورنال2کنفرانس25
رتبه93نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات764نویسنده اول559هم پژوهی364ژورنال2کنفرانس3
رتبه94نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات681نویسنده اول390هم پژوهی449ژورنال0کنفرانس0
رتبه95نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات654نویسنده اول431هم پژوهی397ژورنال0کنفرانس0
رتبه96نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات633نویسنده اول415هم پژوهی434ژورنال0کنفرانس2
رتبه97نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات617نویسنده اول471هم پژوهی278ژورنال0کنفرانس0
رتبه98نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات577نویسنده اول390هم پژوهی336ژورنال0کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات556نویسنده اول399هم پژوهی270ژورنال0کنفرانس2
رتبه100نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات534نویسنده اول329هم پژوهی333ژورنال0کنفرانس3
رتبه101نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات533نویسنده اول395هم پژوهی331ژورنال0کنفرانس1
رتبه102نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات522نویسنده اول357هم پژوهی258ژورنال1کنفرانس0
رتبه103نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات513نویسنده اول361هم پژوهی347ژورنال0کنفرانس5
رتبه104نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات499نویسنده اول369هم پژوهی342ژورنال0کنفرانس7
رتبه105نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات471نویسنده اول352هم پژوهی247ژورنال0کنفرانس2
رتبه106نام مرکزدانشگاه صنایع و معادن ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات454نویسنده اول318هم پژوهی368ژورنال0کنفرانس0
رتبه107نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات454نویسنده اول290هم پژوهی339ژورنال0کنفرانس0
رتبه108نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات452نویسنده اول267هم پژوهی341ژورنال6کنفرانس0
رتبه109نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات439نویسنده اول309هم پژوهی296ژورنال1کنفرانس2
رتبه110نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات420نویسنده اول308هم پژوهی229ژورنال1کنفرانس2
رتبه111نام مرکزدانشکده فنی و مهندسی گلپایگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات402نویسنده اول312هم پژوهی205ژورنال0کنفرانس0
رتبه112نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات401نویسنده اول303هم پژوهی216ژورنال0کنفرانس2
رتبه113نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات385نویسنده اول298هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس5
رتبه114نام مرکزدانشگاه سلمان فارسی کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات373نویسنده اول304هم پژوهی172ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات366نویسنده اول223هم پژوهی280ژورنال2کنفرانس0
رتبه116نام مرکزدانشگاه بزرگمهر قائناتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات358نویسنده اول271هم پژوهی251ژورنال0کنفرانس0
رتبه117نام مرکزدانشگاه نیشابورنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات345نویسنده اول253هم پژوهی179ژورنال0کنفرانس2
رتبه118نام مرکزمجتمع آموزش عالی بمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات322نویسنده اول230هم پژوهی171ژورنال0کنفرانس3
رتبه119نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات297نویسنده اول263هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس1
رتبه120نام مرکزدانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات279نویسنده اول208هم پژوهی158ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه علم و فناوری مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات266نویسنده اول170هم پژوهی208ژورنال0کنفرانس2
رتبه122نام مرکزدانشگاه مذاهب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات264نویسنده اول165هم پژوهی174ژورنال2کنفرانس2
رتبه123نام مرکزپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات261نویسنده اول181هم پژوهی131ژورنال1کنفرانس0
رتبه124نام مرکزدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات260نویسنده اول169هم پژوهی156ژورنال0کنفرانس0
رتبه125نام مرکزدانشگاه علوم انتظامی امیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات221نویسنده اول150هم پژوهی118ژورنال3کنفرانس2
رتبه126نام مرکزدانشگاه گرمسارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات210نویسنده اول125هم پژوهی136ژورنال0کنفرانس0
رتبه127نام مرکزدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات208نویسنده اول150هم پژوهی141ژورنال0کنفرانس2
رتبه128نام مرکزمجتمع آموزش عالی زرندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات205نویسنده اول129هم پژوهی134ژورنال0کنفرانس0
رتبه129نام مرکزمجتمع آموزش عالی شیرواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات168نویسنده اول117هم پژوهی93ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزدانشگاه بین المللی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات149نویسنده اول86هم پژوهی127ژورنال1کنفرانس5
رتبه131نام مرکزدانشگاه معارف اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات135نویسنده اول90هم پژوهی68ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه هنر شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات115نویسنده اول82هم پژوهی68ژورنال0کنفرانس0
رتبه133نام مرکزموسسه آموزش عالی زاگرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات96نویسنده اول78هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس0
رتبه134نام مرکزمجتمع آموزش عالی لارستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات94نویسنده اول75هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس1
رتبه135نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات90نویسنده اول69هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه صنعتی شهدای هویزهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات88نویسنده اول77هم پژوهی28ژورنال0کنفرانس1
رتبه137نام مرکزدانشگاه نهاوند نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات73نویسنده اول36هم پژوهی56ژورنال0کنفرانس6
رتبه138نام مرکزمرکز آموزش عالی لامردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات72نویسنده اول52هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزمرکز آموزش عالی محلاتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات54نویسنده اول40هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزدانشگاه فناوری های نوین سبزوارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات52نویسنده اول23هم پژوهی48ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه شهرضانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات45نویسنده اول29هم پژوهی27ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه حضرت نرجس (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات42نویسنده اول35هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزمجتمع آموزش عالی تربت جامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات42نویسنده اول30هم پژوهی28ژورنال0کنفرانس0
رتبه144نام مرکزمرکز آموزش عالی اقلیدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات35نویسنده اول25هم پژوهی24ژورنال0کنفرانس0
رتبه145نام مرکزمرکزآموزش عالی استهباننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20نویسنده اول13هم پژوهی12ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزمرکز آموزش عالی شهید رجایی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8نویسنده اول6هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه147نام مرکزمرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3نویسنده اول2هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه فرزانگان سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه149نام مرکزدانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0