آقای دکتر محمد جواد محمودآبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (205209)

30
2
89

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience