مقالات Iranian Journal of Medical Physics، دوره 20، شماره 3