مقالات Iranian Journal of Medical Physics، دوره 16، شماره 3