Senior Defense: تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی دخانچی شیراز از منظر محتوی نقش

تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی دخانچی شیراز از منظر محتوی نقش روز چهارشنبه، 8 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Arts and Humanities

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
زیبایی در زمینه معماری و شهرسازی و سود جستن از آن برای هنرهای جدید کاربرد دارد و هیچ فرهنگی نمیتواند از آن بی تفاوت عبور نماید ، زیرا که بخشی از فرهنگ در گرو کیفیت بصری خانه های تاریخی و تاثیرات آن در هنر امروز می باشد، لذا لزوم توجه به این مورد امری اجتناب ناپذیر است.آنچه که امروز از این خانه ها در ذهن تداعی می شود ، مجموعه ای است از رنگ ها و طرح ها وفرم هایی که کنار هم قرار گرفته اند. یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی برقراری ارتباط بین فضاهای عمومی و شخصی و ایجاد حس تعلق، همراه با هویت ایرانی و در نتیجه زیبایی و آرامش می باشد. به همین علت درپژوهش حاضر با در نظر گرفتن یکی از این خانه ها واقع در شهر شیراز و تسلط بر مولفه های بصری آن سعی بر کشف این مولفه ها از قبیل رنگ، بافت، فرم است تا مبنای مناسبی در خلق آثار هنری جدید با هویت ایرانی گردد. تصویر گری و نقاشی از این عناصر بصری به عنوان هنر در کنار تمامی اهداف کاربردی می تواند راهکارمناسبی برای ایجاد مولفه های ایرانی نظیر، هویت، سنت، هنر و تاریخ جامعه را به طور صحیح و با توجه به ریشه های اصلی آن درقالب هنر ارائه نموده و از سردرگمی و عدم تعلق خاطر در افراد جلوگیری نماید؛ از طرف دیگر در کنار همه موارد ذکر شده، به جدابیت زیبایی شناسانه سنتی در بیان هنری به منظور ایجاد حس زیبای بصری خانه های معاصر و به تبع آن لذت بردن مردم از زندگی استفاده گردد. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا ابتدا مولفه های بصری خانه دخانچی شیراز را معرفی و سپس نحوه و میزان تلفیق همان مولفه ها با استفاده از هنر نقاشی را بیان نماید. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و براساس مشاهدات میدانی و کتابخانه ای انجام شده و روند پژوهش به این صورت میباشد که در فصل اول به مقدمه و آشنایی نسبی با موضوع و کلیات پژوهش پرداخته شده و در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه سپس در فصل سوم تجزیه و تحلیل نقش های خانه دخاچی با دیدگاه کاربردی به جهت استفاده درنقاشی و فصل چهارم تحلیل داده های موجودودرنهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده : نغمه عندلیب خواه استاد راهنما: سرکار خانم ساره احسنت اساتید داور: دکتر علی اکبرجهانگرد، جناب آقای شهریار اسدی
درج در سایت: 5 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 140 بار