Senior Defense: تاثیر خود در نمایشنامه های مرگ یزدگرد/سلطان مار/شب هزارویک بهرام بیضایی براساس نظریه دیگری باختین

تاثیر خود در نمایشنامه های مرگ یزدگرد/سلطان مار/شب هزارویک بهرام بیضایی براساس نظریه دیگری باختین روز شنبه، 11 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Literature

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
دیگری مساله ای است که سوالاتی در اندیشه محقق به وجود اورده است بر اساس نظریه دیگری باختین او انسانها را تا حدی ثابت فرض کرده است وبه بعد های پنهانی که هر انسانی دارد اشاره نکرده است.ما در دنیایی زندگی میکنیم که امکان ندارد به تمام بعدهای انسانی همدیگر دسترسی داشته باشیم این که بخش های پنهان تا چه حدی می تواند ما را به درک درستی از دیگری برساند بی پاسخ مانده است. با ختین از این زاویه به طور جدی دیگری را مورد بررسی قرار نداده است.. دراین پژوهش در فصل اول به تحقیق وپژوهش وبازنویسی ان درقالب مفاهیم مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است.اهداف و ضرورت پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان فصل باطرح یک سوال اصلی و چهار فرعی در صدد پاسخ دادن به ان شده است.در فصل دوم در ابتدا مختصرا به زندگی باختین وسپس به ارائ باختین وتبیین مفهوم دیگری از منظر باختین و بعضی دیگر از فلاسفه پرداخته شده است.در فصل سوم روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم نحوه جمع اوری مطالب و تجزیه وتحلیل توضیح داده شده است و فصل چهارم داده های پژ وهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دیگری و دیگر بودگی یکی از دغدغههای اصلی باختین بوده است پیگیری او در زمینه متون ادبی بر اساس این نظریه جالب و قابل اهمیت است او متون ادبی را به دو بخش صدایی و چند آوایی تقسیم میکند اساسا با آثار تک صدایی مخالف است و آن را فاقد ارزش میداند اما به آثار چند آوایی اهمیت فراوان داده و آن را گونهای ارزشمند در جهت درک حضور دیگری میداند از جمله رمان به علت قابلیت بالای گفتگویی ان را ارزشمند و در برابر آثار حماسی که تک صدا هستند قرار میدهد در این پژوهش ضمن بررسی تاثیر خود بر روی نمایشنامههای مرگ یزدگرد سلطان مار شب هزار و یکم بهرام بیضایی بر اساس نظریه دیگریسی باختین میپردازیم.این پژوهش نشان می دهداز آنجایی که بهرام بیضایی این آثار را از آثار حماسی اقتباس کرده است و باختین آثار حماسی را تک صدا میداند با خاموش کردن صداهای دیگر و تسلط اندیشه نویسنده بر روی داستان نتوانسته حضور دیگری را با توجه به نظریه دیگری باختین رقم بزند در نتیجه شخصیتها برای اینکه بتوانند دیگری را در برابر خود داشته باشند نیاز به شکلگیری گفتگوی آزاد دارند که شکل نگرفته است اگرچه گفتگوهایی شاهد هستیم اما بیشتر در جهت پیش بردن داستان طراحی شدهاند در بعضی اوقات شخصیتها حتی با زدن نقاب گفتن دروغ و ریا کاری برایر رسیدن به اهدافشان نتوانسته اند وارد گفتگویی شوند صرفا بر اساس نگاه نویسنده دست به بازی زده اند. در این آثار دیگری دارای نمونه های متعدد و متفاوتی در میان شخصیتهاست، اما در پایان صدای دیگری تحت تاثیر صدای نویسنده قرار گرفته و با داوری او محکوم شده و از بین رفته است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده :لیلا فیجانی استاد راهنما :جناب آقای سعید رضا خوش شانس اساتید داور: جناب آقای نادعلی شجاعی ، دکتر بهرام صادقی مزیدی
درج در سایت: 10 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 220 بار